Notice of extraordinary general meeting at Arrow Lake AB

Notice of extraordinary general meeting

The shareholders of Arrow Lake AB (publ) Corporate identity number 5590536693, (the Company“) are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Thursday, May 4, 2023, at 1.30 p.m. CET.
All information below is written in Swedish.

 

Aktieägarna i Arrow Lake AB (publ) org nr 559053-6693, (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 4 maj 2023 kl 13.30. Stämman hålls i Bolagets lokaler på Krusegränd 42D, 212 25 MALMÖ.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i extra stämman ska:
– dels vara införd i den av Bolaget förda aktieboken tisdagen den 2 maj 2023
– dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast fredagen den 28 april 2023.

Anmälan om deltagande görs skriftligen till Arrow Lake AB, Krusegränd 42D 212 25 Malmö, eller via e-post till [email protected] Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller
organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Aktieägare som önskar närvara genom ombud ska uƞärda daterad fullmakt för ombud.
Förslag till dagordning
1. Stämmans öppnande och val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en protokolljusterare
4. Godkännande av dagordning
5. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Beslut om:
1. Val av styrelse
7. Stämmans avslutande

 

Förslag till beslut
Punkt 6.1 Aktieägare föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fyra. Inga suppleanter föreslås.

Aktieägare föreslår vidare för tiden intill slutet av nästa årsstämma omval av styrelseledamöterna Ali Jehanfard, Fredrik Westman, Michel Massadakis samt nyval av Emir Suljic.

 

Malmö i april 2023

Arrow Lake AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information, vänligen kontakta Arash Golshenas, VD, alternativt Fredrik Bernshed, CFO